Regler och Villkor

R&V: Hantering av andras nycklar!

Vad gäller när en verksamhet hanterar tredjeparts nyckel. Vilket ansvar har inblandade parter? Huvudregeln är tydlig. Det är alltid den som hanterar och förvarar nyckeln som bär ansvaret. Den som lånar, förvarar eller hanterar en nyckel skall göra det på(…)

R&V: Hantering av huvudnycklar?

Vilka regler gäller för att förvara och hantera huvudnycklar i en verksamhet? Det finns en princip. Huvudnyckel skall förvaras i minst säkerhetsskåp klassat enligt SS3429. Ersättning utgår normalt med maximalt 2 basbelopp. Räcker inte det? Då bör kontakt tas med(…)

R&V: Ansvar vid utlåning av nyckel?

Vem har ansvaret när nyckel lånas ut externt? Den som lånar en nyckel är ansvarig. Både för hantering och förvaring av nyckeln. Skulle nyckeln försvinna bör ägaren ställa krav på ersättning av den externa parten. Kravet bör inkludera ersättning för(…)

R&V: Förhållningssätt vid stöld av nyckel?

Hur förhåller sig en försäkringsgivare då en nyckel stulits? Ersättning vid stulen nyckel kräver något av följande: Rån Inbrott i lokal som uppfyller skyddskrav Inbrott i bostad Inbrott i säkerhetsskåp motsvarande standard SS3492 Inbrott i nyckelförvaring som motsvarar nyckelns värde.(…)

R&V: Skillnader mellan försäkringsgivare?

Finns det skillnader i villkor för hantering och förvaring av nycklar mellan olika försäkringsgivare? Utgångspunkten för skaderegleringar står fast. Den är oomkullrunkelig. Lika hos alla försäkringsbolag, med undantag för några få detaljer. Det kan ändå finnas skillnader. Då i bedömning(…)

R&V: Försäkringsvillkor vid skadereglering?

Hur ser försäkringsvillkoret ut som försäkringsbolag utgår från vid en skadereglering? Villkoret för ”nyckel, kod eller lås-kombination” lyder som följer: ”Nyckel, kod eller lås-kombination till byggnad och lokal skall handhas och förvaras på ett betryggande sätt. Den får inte vara(…)

R&V: Centrala begrepp

Vilka centrala begrep är viktiga för försäkringsgivare, branschorgan och myndigheter? Det finns flera vanligt förekommande begrepp. De används i dokument och i diskussioner. De är bra att ha koll på. Det gäller ju att tala samma språk. Det ger relevanta(…)